Co ma wspólnego walka ze smogiem z odmową wypłaty odszkodowania za zniszczoną nieruchomość?

Interesujące dla właścicieli (i zarządców) budynków oraz lokali mogą być nowe regulacje prawne dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ewidencja ta jest w trakcie tworzenia – jak poinformował Główny Urząd Nadzoru Budowlanego według planu w I kwartale 2021 minister właściwy ds. budownictwa opublikuje komunikat inicjujący powstanie tej ewidencji. CEEB ma pomóc w walce ze smogiem. […]

Obowiązek zapłaty za niezamówiony transport – czy to możliwe? (część 2)

W poprzednim newsletterze stawialiśmy pytanie: jak to możliwe, że firma nie zlecała transportu towarów, a musi za ten transport zapłacić przewoźnikowi. Przypomnijmy jednym zdaniem, iż na gruncie krajowego transportu drogowego kluczem do rozwiązania zagadki był art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U.2020.8) przewidujący odpowiedzialność odbiorcy towaru wobec […]

Spółki komandytowe będą objęte CIT?

To na razie projekt zmian w prawie, niemniej wiele wskazuje na to, iż już niedługo, bo od 1 stycznia 2021, spółki komandytowe zostaną objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Prawdopodobnie realne obciążenie wynikające z obowiązku zapłaty CIT spoczywać będzie na komandytariuszach spółki (niejako dotknie ich „podwójny” podatek dochodowy, najpierw zapłacony przez spółkę, a następnie […]

Obowiązek zapłaty za niezamówiony transport – czy to możliwe?

Jeżeli odbiorca przyjmie przesyłkę i list przewozowy, to odpowiada za zapłatę „należności ciążących na przesyłce” (w tym przewoźnego). Na nic tłumaczenie odbiorcy, że nie zawarł z firmą transportową umowy, że nie zlecił tego transportu. Odpowiedzialność odbiorcy powstaje bowiem z mocy prawa przez sam fakt przyjęcia przesyłki i listu przewozowego. Tym samym, odbierając przesyłkę, można być […]