Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych Klientów Kancelarii.
1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Nikiel Wójcik Noworyta sp. j. z siedzibą w Krakowie (32-034), Pl. Axentowicza 6/3 (dalej: Kancelaria). 
Kontakt z Kancelarią możliwy jest:

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ jesteście Państwo Klientami Kancelarii. Państwa dane przetwarzamy w celu:

 • wykonywania umowy między Kancelarią a Państwem, na podstawie zawartej umowy obsługi prawnej;
 • kontaktu w bieżących sprawach, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na Państwa pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi Klientami;
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z umową. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń;
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów regulujących wykonywanie zawodu adwokata i radcy prawnego, w szczególności zapobiegania wystąpienia konfliktu interesów w świadczeniu obsługi prawnej;
 • wykonywanie obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (np. z zakresu rachunkowości i podatków).
3. Źródło danych

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wykonywania umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, jak również w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przez przepisy regulujące wykonywanie zawodu adwokata i radcy prawnego.

5. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe przekazujemy prawnikom współpracującym z Kancelarią oraz naszym usługodawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT oraz usługi księgowe.

6. Państwa prawa związane z ochroną danych osobowych

Kancelaria gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, gdy:
Dostęp do danych
 • mogą Państwo uzyskać kopię swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora lub też uzyskać prawo wglądu do swoich danych osobowych.
Sprostowanie danych
 • gdy zauważają Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
Usunięcie danych
 • gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
 • gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Ograniczenie przetwarzania danych
 • gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie skorzystają Państwo z prawa ich usunięcia;
 • gdy Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, interes Administratora nie jest nadrzędny wobec Państwa praw i wolności lub też dane niezbędne są Administratorowi do dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przeniesienie danych
 • gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Cofnięcie zgody
 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych pracowników lub współpracowników Klientów Kancelarii.
1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Nikiel Wójcik Noworyta sp. j. z siedzibą w Krakowie (32-034), Pl. Axentowicza 6/3 (dalej: Kancelaria).
Kontakt z Kancelarią możliwy jest:

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ jesteście Państwo osobami kontaktowymi naszego Klienta. Państwa dane przetwarzamy w celu:

 • wykonywania umów między Kancelarią a naszym Klientem, w tym kontaktu w bieżących sprawach, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na Państwa pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi Klientami;
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z umową z Klientem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
3. Źródło danych

Państwa dane otrzymaliśmy od Klienta Kancelarii lub bezpośrednio od Państwa. Dysponujemy Państwa imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu służbowego, adresem e-mail oraz stanowiskiem.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wykonywania umowy z naszym Klientem, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

5. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe przekazujemy prawnikom współpracującym z Kancelarią oraz naszym usługodawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT oraz usługi księgowe.

6. Państwa prawa związane z ochroną danych osobowych

Kancelaria gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, gdy:
Dostęp do danych
 • mogą Państwo uzyskać kopię swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora lub też uzyskać prawo wglądu do swoich danych osobowych.
Sprostowanie danych
 • gdy zauważają Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
Usunięcie danych
 • gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
 • gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Ograniczenie przetwarzania danych
 • gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie skorzystają Państwo z prawa ich usunięcia;
 • gdy Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, interes Administratora nie jest nadrzędny wobec Państwa praw i wolności lub też dane niezbędne są Administratorowi do dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przeniesienie danych
 • gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Cofnięcie zgody
 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku otrzymywaniem informacji o istotnych problemach prawnych, zmianach przepisów, orzeczeniach, biznesowych wydarzeniach, a także o naszej Kancelarii.
1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Nikiel Wójcik Noworyta sp. j. z siedzibą w Krakowie (32-034), Pl. Axentowicza 6/3 (dalej: Kancelaria).
Kontakt z Kancelarią możliwy jest:

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane w zakresie adresu e-mail, ponieważ wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywania informacji o istotnych problemach prawnych, zmianach przepisów, orzeczeniach, biznesowych wydarzeniach, a także o naszej Kancelarii. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną tych informacji, co będzie równoznaczne z zaprzestaniem wysyłania do Państwa tych informacji.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe związane z wysyłką informacji do czasu wycofania zgody na otrzymanie informacji drogą elektroniczną lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

4. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane naszym usługodawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT.

5. Państwa prawa związane z ochroną danych osobowych

Kancelaria gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, gdy:
Dostęp do danych
 • mogą Państwo uzyskać kopię swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora lub też uzyskać prawo wglądu do swoich danych osobowych.
Sprostowanie danych
 • gdy zauważają Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
Usunięcie danych
 • gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
 • gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Ograniczenie przetwarzania danych
 • gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie skorzystają Państwo z prawa ich usunięcia;
 • gdy Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, interes Administratora nie jest nadrzędny wobec Państwa praw i wolności lub też dane niezbędne są Administratorowi do dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy.
1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Nikiel Wójcik Noworyta sp. j. z siedzibą w Krakowie (32-034), Pl. Axentowicza 6/3 (dalej: Kancelaria).
Kontakt z Kancelarią możliwy jest:

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny Państwa kwalifikacji na stanowisku, na które Państwo aplikujecie.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

W przypadku osób zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę:

 • Przepis prawa (art. 22 1 § 1 kodeksu pracy) – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko;  data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez Kandydata; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Niezbędność przetwarzania do zawarcia umowy o pracę.
 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazują nam Państwo inne dane niż: imię i nazwisko;  data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez Kandydata; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Uzasadniony interes Kancelarii – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.

W przypadku osób współpracujących z Kancelarią:

 • Przetwarzanie jest potrzebne do zawarcia umowy współpracy, a dane przetwarzane są na Państwa żądanie.
 • Uzasadniony interes Kancelarii – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.
3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikujecie.
Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, Kancelaria będzie przechowywać Państwa dane przez okres 1 roku od momentu ich zebrania. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

4. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane naszym usługodawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT.

5. Państwa prawa związane z ochroną danych osobowych

Kancelaria gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, gdy:
Dostęp do danych
 • mogą Państwo uzyskać kopię swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora lub też uzyskać prawo wglądu do swoich danych osobowych.
Sprostowanie danych
 • gdy zauważają Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
Usunięcie danych
 • gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
 • gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Ograniczenie przetwarzania danych
 • gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie skorzystają Państwo z prawa ich usunięcia;
 • gdy Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, interes Administratora nie jest nadrzędny wobec Państwa praw i wolności lub też dane niezbędne są Administratorowi do dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przeniesienia danych
 • gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Cofnięcie zgody
 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z organizowanymi wydarzeniami (np. szkolenia, webinary).
1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Nikiel Wójcik Noworyta sp. j. z siedzibą w Krakowie (32-034), Pl. Axentowicza 6/3 (dalej: Kancelaria).
Kontakt z Kancelarią możliwy jest:

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Podanie danych osobowych (imienia, nazwiska, stanowiska, firmy afiliującej, adres e-mail, numeru telefonu etc.)  jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych powoduje brak możliwości udziału w wydarzeniu. W trakcie szkolenia może być utrwalany wizerunek jego uczestników.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
 • w przypadku wydarzeń organizowanych przez inny podmiot, np. z udziałem Kancelarii jako opiekuna merytorycznego lub prawników Kancelarii jako ekspertów– podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Kancelarii związany z przesłaniem uczestnikowi wydarzenia odpowiedzi na zadane pytanie,  jak również związany z celami statystycznymi lub analitycznymi (art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia RODO),
 • w przypadku wydarzeń organizowanych przez Kancelarię w celu niezbędnym do wykonania umowy, np. w celu przesłania informacji dotyczących wydarzenia, przesłania linku do wydarzenia odbywającego się on line, umieszczenia danych na liście uczestników  (art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia RODO),
 • w przypadku wydarzeń odpłatnych, w celu wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na organizatorach, związanego w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

a dodatkowo:

 • w celu prowadzenia działań informacyjno-marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii, promocji wydarzenia, nawiązania kontaktu z uczestnikami wydarzenia, przesłania przypomnienia o terminie wydarzenia,  jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia RODO),
 • w celu rejestracji wydarzenia  lub wykonywania fotografii w trakcie wydarzenia na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii w postaci dokumentowania wydarzeń (art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenia RODO).
3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe związane z organizowaniem wydarzeń do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po tym czasie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

4. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane naszym usługodawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, a także dostawcom narzędzi do prowadzenia szkoleń, webinarów.

5. Państwa prawa związane z ochroną danych osobowych

Kancelaria gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, gdy:
Dostęp do danych
 • mogą Państwo uzyskać kopię swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora lub też uzyskać prawo wglądu do swoich danych osobowych.
Sprostowanie danych
 • gdy zauważają Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
Usunięcie danych
 • gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • gdy zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Ograniczenie przetwarzania danych
 • gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie skorzystają Państwo z prawa ich usunięcia,
 • gdy Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, interes Administratora nie jest nadrzędny wobec Państwa praw i wolności lub też dane niezbędne są Administratorowi do dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych osób podejmujących kontakt z Kancelarią.
1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Nikiel Wójcik Noworyta sp. j. z siedzibą w Krakowie (32-034), Pl. Axentowicza 6/3 (dalej: Kancelaria).
Kontakt z Kancelarią możliwy jest:

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Kancelaria przetwarza Państwa dane osobowe, ponieważ skierowaliście Państwo zapytanie do Kancelarii poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej Kancelarii lub podjęliście Państwo kontakt z Kancelarią drogą mailową lub telefoniczną.

Państwa dane przetwarzamy w celu:
 • odpowiedzi na Państwa zapytanie, przygotowania oferty, umówienia spotkania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii polegający na możliwości nawiązania relacji z osobami kontaktującymi się z Kancelarią.
3. Źródło danych

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie niezbędnym do odpowiedzi na zapytanie, podjęcia kontaktu, umówienia spotkania.  Jeśli zdecydują się Państwo na zawarcie z Kancelarią umowy obsługi prawnej, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy.

5. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe przekazujemy prawnikom współpracującym z Kancelarią oraz naszym usługodawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT.

6. Państwa prawa związane z ochroną danych osobowych

Kancelaria gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, gdy:
Dostęp do danych
 • mogą Państwo uzyskać kopię swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora lub też uzyskać prawo wglądu do swoich danych osobowych.
Sprostowanie danych
 • gdy zauważają Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
Usunięcie danych
 • gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
 • gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Ograniczenie przetwarzania danych
 • gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie skorzystają Państwo z prawa ich usunięcia;
 • gdy Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, interes Administratora nie jest nadrzędny wobec Państwa praw i wolności lub też dane niezbędne są Administratorowi do dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przeniesienie danych
 • gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Cofnięcie zgody
 • Państwa zgoda na przetwarzanie danych może zostać wycofana w każdym momencie, jednak wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych strony internetowej nwlegal.pl
1. Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Nikiel Wójcik Noworyta sp. j. z siedzibą w Krakowie (32-034), Pl. Axentowicza 6/3 (dalej: Kancelaria).
Kontakt z Kancelarią możliwy jest:

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

W związku z korzystaniem przez Państwa z naszej strony internetowej, zbieramy informacje o Państwa aktywności w serwisie.

Państwa dane osobowe (adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Kancelarię w celach analitycznych i statystycznych. Ponadto celem przetwarzania jest optymalizacja korzystania ze strony internetowej (rozpoznanie urządzenia użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb).

Nie zbieramy danych w celach reklamowych.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

3. Źródło danych

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa. Swoje dane udostępniliście Państwo wchodząc na naszą stronę internetową.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Strona wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 • tzw. pliki sesyjne (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w Państwa urządzeniu do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
 • tzw. pliki stałe (persistent cookies), które są przechowywane w Państwa urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie.

5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych poza Kancelarią jest również dostawca domeny.

Ponadto  korzystamy z wtyczki Google Analytics, wobec powyższego dane dotyczące korzystania z naszej strony są przekazywane do dostawcy usługi, tj. Google LLC, poza Europejski Obszar Gospodarczy. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies  przez administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, LinkedIN.

6. Państwa prawa związane z ochroną danych osobowych

Kancelaria gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać, gdy:
Dostęp do danych
 • mogą Państwo uzyskać kopię swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora lub też uzyskać prawo wglądu do swoich danych osobowych.
Sprostowanie danych
 • gdy zauważają Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
Usunięcie danych
 • gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
 • gdy cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Ograniczenie przetwarzania danych
 • gdy zauważą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie skorzystają Państwo z prawa ich usunięcia;
 • gdy Państwa dane nie będą już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, interes Administratora nie jest nadrzędny wobec Państwa praw i wolności lub też dane niezbędne są Administratorowi do dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.