spory deweloperów i nabywców

Od ponad 20 lat świadczymy usługi na rzecz polskich i zagranicznych firm deweloperskich, w tym reprezentując je w sporach, jakie pojawiają się w toku działalności deweloperskiej. Szczególne znaczenie mają spory z nabywcami lokali lub z powstałymi w późniejszym czasie wspólnotami mieszkaniowymi. 

Spór nie jest równoznaczny z sądem. Niejednokrotnie z pozoru drobna sprawa może nieść dla dewelopera daleko idące konsekwencje, wykraczające poza ten spór. Dlatego często podejmujemy starania, by problem rozwiązać nim trafi do sądu. W tym celu doradzamy w opracowaniu strategii rozwiązania sporu (w tym strategii procesowej), negocjujemy ugody, uczestniczymy w mediacjach, a gdy zawarcie ugody nie jest możliwe – prowadzimy sprawy sądowe. 

Występowaliśmy w sprawach reprezentując najczęściej deweloperów, ale także nabywców lokali oraz wspólnoty mieszkaniowe. Prowadzimy m.in. sprawy:

  • sporów deweloperów z nabywcami lokali o wykonanie umów deweloperskich (wcześniej przedwstępnych),
  • sporów deweloperów z nabywcami lokali dotyczących wad budowlanych, opóźnień w oddaniu inwestycji, kar umownych, odszkodowań, odstąpienia od umowy, klauzul niedozwolonych, uchylenia się od skutków zawartej umowy,
  • sporów deweloperów ze wspólnotami mieszkaniowymi w sprawach roszczeń powstałych na tle wad budowlanych (odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gwarancji, nienależytego wykonania umowy),
  • na tle zarzutu stosowania przez dewelopera klauzul niedozwolonych we wzorcach dokumentów, a także stosowania lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Przykłady prowadzonych przez nas spraw:

  • reprezentacja w sporze zakończonym w Sądzie Najwyższym, w którym obroniliśmy znanego dewelopera przed roszczeniem nabywcy lokalu o zapłatę wysokich kar umownych (ponad 1 mln),
  • wsparcie deweloperów w sytuacjach wymagających zarządzania sytuacją kryzysową (crisis management), m.in. w obliczu roszczeń zbiorowych ze strony nabywców lokali,
  • reprezentacja deweloperów w sporach ze wspólnotami na tle jakości wykonanych prac budowlanych o wartości co najmniej kilkuset tysięcy każdy,
  • reprezentacja wspólnot mieszkaniowych w sporze z deweloperem o ustanowienie służebności niezbędnych dla mieszkańców,
  • w ramach obsługi dewelopera – przejęcie prowadzenia wszystkich spraw spornych w relacji z klientami.

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować