spory budowlane

Od lat zajmujemy się sprawami spornymi związanymi z budownictwem i to nierzadko o wielomilionowe kwoty. Dzięki temu dysponujemy sporą jak na prawników wiedzą techniczną, znamy rozmaite pułapki czyhające na mniej doświadczonych inwestorów lub wykonawców i triki używane w „grze” między inwestorem a wykonawcą. Tego nie można nauczyć się w podręcznikach, to przychodzi z latami pracy i wieloma przeprowadzonymi procesami sądowymi. 

Mamy doświadczenie w skomplikowanych sporach inwestor-wykonawca o dużych wartościach, w których trzeba było rozliczać przerwane prace, prace dodatkowe i zamienne, kary umowne, a także ocenić jakość oraz terminowość wykonania robót oraz wpływ na to nienależytego wykonania innych obowiązków umownych, czyli w jednej sprawie wszystko co może się pójść nie tak w toku budowy.  

Prowadziliśmy sprawy dla inwestorów prywatnych i publicznych, dla deweloperów i firm budowlanych. Współpracujemy z ekspertami w dziedzinie budownictwa, mając świadomość, jaką rolę w sporach budowlanych odgrywa specjalistyczna wiedza techniczna. Dzięki temu niejednokrotnie skutecznie zwalczaliśmy niekorzystne opinie biegłych sądowych. 

Wiedząc jak długotrwałe i kosztowne są tego rodzaju procesy sądowe tam, gdzie dostrzegamy korzyści dla naszych Klientów, rekomendujemy szybkie i tańsze pozaprocesowe formy rozwiązywania konfliktów. W naszej pracy każdą ugodę uznajemy za wspólny sukces Klienta oraz nasz.

Podsumowując:

 • przygotowujemy strategie przedprocesowe w sporach budowlanych, 
 • doradzamy, jak rozwiązać umowy na roboty budowlane lub od nich odstąpić,
 • negocjujemy warunki ugód, prowadzimy mediacje, 
 • reprezentujemy inwestorów, wykonawców robót i podwykonawców w sprawach dotyczących kompleksowego rozliczenia budów, 
 • reprezentujemy w sprawach o zapłatę wynagrodzenia, kar umownych, a także o zapłatę odszkodowań w razie nienależytego, w tym nieterminowego wykonania prac, 
 • reprezentujemy w sprawach roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane prace budowlane,
 • prowadzimy sprawy o rozliczenie i zwrot kaucji.

Poniżej jedynie nieliczne przykłady prowadzonych przez nas spraw z tego zakresu:

 • reprezentacja w negocjacjach i sporach dotyczących rozliczenia robót budowlano-montażowych w ramach inwestycji dworca kolejowego Kraków Główny (wartość netto kontraktu ponad 50.000.000 zł), 
 • obsługa pakietu procesów sądowych związanych z rozliczeniem znaczących inwestycji deweloperskich położonych w Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu, 
 • obsługa pakietu sporów pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą w zakresie rozliczeń inwestycji hotelowej o wartości kilkunastu milionów złotych,
 • reprezentacja w sporach powstałych na tle roszczeń z tytułu kaucji gwarancyjnych,
 • pełna obsługa sporów z wykonawcami, podwykonawcami oraz inwestorami w ramach obsługi upadłości bardzo dużego przedsiębiorstwa budowlanego i upadłości firmy inwestującej w nieruchomości,
 • reprezentacja procesowa w wielu sprawach (również kończonych ugodami) o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, o zapłatę kar umownych,
 • zakończony sukcesem proces o zapłatę wynagrodzenia za roboty dodatkowe o wartości ponad 5 mln zł na rzecz generalnego wykonawcy, w oparciu m.in. o FIDIC i prawo zamówień publicznych.

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować