ochrona środowiska

Rosnąca liczba obowiązków z zakresu prawa ochrony środowiska, które realizować muszą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na każdym polu (od skomplikowanej działalności produkcyjnej aż po prostą działalność usługową lub handlową), powoduje, że niezwykle istotne staje się prawidłowe zidentyfikowanie tych obowiązków oraz ustalenie właściwej metody ich realizacji.  

Identyfikacji takich obowiązków służyć może audyt prawny wymogów środowiskowych (due diligence środowiskowy), w ramach którego weryfikujemy, czy przedsiębiorstwo prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi wymogami z zakresu prawa ochrony środowiska, identyfikujemy obszary wymagające poprawy lub zmian oraz wskazujemy na dostępne rozwiązania ujawnionych nieścisłości lub problemów. Zakres audytu dostosowany jest do branży, w której prowadzona jest działalność i obejmuje m. in. weryfikację spełniania ogólnych wymogów środowiskowych, kwestii emisji substancji (w tym pyłów, gazów i dźwięku) do powietrza, gospodarki odpadami, zarządzania substancjami niebezpiecznymi, oraz gospodarki wodno-ściekowej. 

Konieczność ustalenia, czy dane przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzji środowiskowej), a następnie skuteczne przeprowadzenie postępowania administracyjnego w tej sprawie, to nieodłączny element procesu inwestycyjnego, który często wiąże się z szeregiem problemów dla inwestorów, także w wyniku zaangażowania w procedurę organizacji społecznych. 

Działalność kontrolna organów inspekcji ochrony środowiska może mieć istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Uprawnienia organów obejmują nie tylko możliwość wymierzenia sankcji pieniężnych, ale nawet nakaz ograniczenia prowadzonej działalności, a w skrajnych przypadkach jej wstrzymania. Skorzystanie ze wsparcia prawnego dopiero po zakończeniu kontroli często okazuje się spóźnione, albowiem pewnych błędów popełnionych w toku kontroli nie da się już wyeliminować. 

Postępowania administracyjne z zakresu prawa ochrony środowiska mogą nieść bardzo poważne konsekwencje dla przedsiębiorców. Są to postępowania, które z jednej strony decydują o zakresie prowadzonej działalności, a z drugiej strony mogą istotnie ograniczyć lub wstrzymać przedsięwzięcia będące już w toku. W zakres tej problematyki wchodzi bardzo wiele zagadnień – od postępowań w sprawie pozwoleń zintegrowanych, przez postępowania w sprawie pozwoleń emisyjnych, pozwoleń wodnoprawnych, aż po postępowania w sprawie kosztów korzystania ze środowiska i odpowiedzialności za naruszenie norm ochrony środowiska. 

Obserwujemy systematyczny wzrost liczby sporów na tle negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko i otoczenie. Wynika to z jednej strony z coraz większej świadomości społecznej, z drugiej zaś z naturalnie postępującego zbliżania się stref mieszkalnych do stref przemysłowych. Konflikty na tym tle mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw a wynikają one ze zderzenia różnych interesów i wartości, to jest  wolności gospodarczej i prawa do rozwoju działalności z prawem mieszkańców do czystego środowiska, spokoju na własnej nieruchomości oraz wolności od immisji.

Podsumowując, nasza oferta obejmuje m.in.:

 • audyt prawny wymogów środowiskowych – ustalenie czy i jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorcy w zakresie prawa ochrony środowiska oraz czy są prawidłowo wykonywane,
 • wsparcie przedsiębiorców i inwestorów indywidualnych we wszelkich kwestiach związanych z procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, włącznie z reprezentacją przed właściwymi organami administracyjnymi,
 • pomoc prawną na rzecz organizacji społecznych i stron postępowania w ramach procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnym do zadbania o interesy sąsiedztwa i lokalnej społeczności,
 • wsparcie prawne przedsiębiorców w postępowaniach kontrolnych, obejmujące zarówno bieżącą reprezentację przed organami ochrony środowiska, jak również doraźne doradztwo w związku z poszczególnymi zagadnieniami, 
 • reprezentację przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach dotyczących odpowiedzialności administracyjnej związanej z naruszaniem norm prawa ochrony środowiska, jak również odpowiedzialności cywilnej związanej ze szkodami w środowisku i negatywnym oddziaływaniem na środowisko oraz otoczenie,
 • reprezentację różnych stron konfliktów powstałych na tle negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko (np. przez hałas, odory, emisję zanieczyszczeń do powietrza gleby lub wody).

Nasze dotychczasowe doświadczenia obejmują m.in.:

 • doprowadzenie do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla nowego typu produkcji dla przedsiębiorcy w branży automotive,
 • doprowadzenie do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla hal produkcyjno-magazynowych o powierzchni ponad 20.000 m2,
 • reprezentacja przedsiębiorcy z branży automotive oraz deweloperskiej w toku postępowania odwoławczego od wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • opracowanie dla dużej firmy produkcyjnej strategii postępowania oraz opiniowanie w zakresie koniecznych obowiązków oraz roszczeń odszkodowawczych w sprawie zanieczyszczenia gruntu niebezpiecznymi substancjami ciekłymi przez poprzedniego właściciela,
 • sporządzanie opinii prawnych w sprawie konieczności lub braku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć budowlanych,
 • sporządzenie opinii prawnych w sprawie wykładni postanowień decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • skuteczne prowadzenie negocjacji w różnych sprawach z sąsiadami lub z organizacjami społecznymi w celu wyeliminowania konfliktu na gruncie procedowanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • reprezentacja przedsiębiorcy z branży produkcyjnej w sporze dotyczącym negatywnego oddziaływania na środowisko, zakończona pozytywną decyzją o umorzeniu postępowania, 
 • reprezentacja przedsiębiorcy z branży automotive w postępowaniach kontrolnych organów inspekcji ochrony środowiska zakończona korzystnymi protokołami pokontrolnymi, 
 • reprezentacja pozwanego przedsiębiorcy z branży produkcyjnej  w sporze sądowym o immisje na działki sąsiednie zakończonym oddaleniem powództwa.

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować