zagospodarowanie przestrzenne

Proces wdrażania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a następnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to kluczowe momenty determinujące często na długie lata możliwość i sposób zagospodarowania nieruchomości.

Należy mieć na uwadze, że zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą decydować także o tym, czy w przyszłości może pojawić się obowiązek zapłaty tzw. renty planistycznej lub może powstanie roszczenie o zapłatę odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości.

Dlatego, chcąc móc cieszyć się w pełni swoją nieruchomością albo chcąc uczynić ją bardziej atrakcyjną i przez to droższą, nie można pozostać biernym na etapie uchwalania studium i planu.

Od lat wspieramy Klientów w tego rodzaju sprawach, na każdym etapie procedur planistycznych – od składania wniosków, przez składania uwag, a na zaskarżaniu tych aktów kończąc. Z kolei w wypadku nieruchomości, dla których nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, pomagamy w uzyskaniu korzystnej decyzji o warunkach zabudowy, jak również w zwalczaniu niekorzystnych decyzji wydanych dla nieruchomości sąsiednich. 

Podsumowując, wspieramy Klientów oferując: 

  • analizę możliwości zagospodarowania terenu w świetle miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych o ustalenie warunków zabudowy nieruchomości Klienta lub dla sąsiednich nieruchomości,
  • pomoc przygotowaniu wniosków oraz uwag do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym także zaskarżania uchwał podjętych w tym zakresie,
  • reprezentację w sprawach o odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości.

Wśród prowadzonych przez nas dotychczas spraw, są m.in.:

  • przygotowanie wniosków i uwag do planów na terenie dużych miast (np. Kraków, Łódź) oraz mniejszych gmin (np. Mogilany), 
  • opracowanie dla przedsiębiorcy z branży produkcyjnej strategii działań służących ograniczeniu negatywnych planowanych zmian w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
  • współpraca z urzędnikami na etapie opracowywania projektów opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • reprezentacja w sprawach uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na „trudnych” obszarach, w sąsiedztwie obszarów chronionych.

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować

Deal done!

Zakończyliśmy kolejny ciekawy projekt! Tym razem wspieraliśmy Altios przy międzynarodowej transakcji zakupu