Interpretacja pojęcia „budynku” nadal budzi wątpliwości – korzystne rozstrzygnięcie w postępowaniu odwoławczym na gruncie prawa zamówień publicznych

Definicja pojęcia „budynku” wynikająca z art. 3 pkt 2 Prawa budowlanego (podobnie zresztą jak kwalifikacja obiektów budowlanych do poszczególnych kategorii wynikających z ustawy) nieustannie pozostaje przedmiotem wątpliwości interpretacyjnych. To właśnie między innymi rozumienie pojęcia „budynku” było osią sporu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonym przez jedną z gmin. W zakończonym ostatnio […]