Zintegrowane plany inwestycyjne

W dzisiejszym świecie widoczny jest znaczny wzrost ilości inwestycji budowlanych, w szczególności z branży deweloperskiej. Niejednokrotnie jednak deweloperzy, a także inni inwestorzy (w tym indywidualni) napotykają trudności, które podyktowane są m.in. zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej jako: „MPZP”). Zdarza się, że zapisy te ograniczają, a nawet uniemożliwiają wykonanie określonej inwestycji na danym terenie. Inwestor […]

Porównanie zakresu prospektu informacyjnego inwestycji deweloperskiej na gruncie tzw. nowej ustawy deweloperskiej oraz ustawy deweloperskiej z 2011 r.

Wstęp Jednym z podstawowych obowiązków przy realizacji inwestycji deweloperskich jest sporządzenie prospektu informacyjnego, którego istotą jest kompleksowe przedstawienie w ujednoliconej formie określonych informacji o deweloperze, a także o nieruchomości objętej inwestycją i jej otoczeniu. Na mocy ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (tzw. […]

Zmiany w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi na gruncie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Z dniem 30 kwietnia 2016 roku nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej: „u.k.u.r.”) w zasadniczy sposób ograniczyła możliwość zbywania nieruchomości uznawanych za nieruchomości rolne. Od czasu wejścia w życie ustawodawca stopniowo zmniejsza rygory wynikające z ustawy, również poprzez doprecyzowanie jej przepisów. Takie ograniczenie zakresu zastosowania u.k.u.r. zostało dokonane m.in. na mocy ustawy z dnia 13 lipca […]

Strony postępowania o wydanie pozwolenia na budowę

Kto jest stroną postępowania budowlanego? Art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jasno określa, kto może być stroną postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, a są to: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.  W tym sensie art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego stanowi […]