Rejestr Urbanistyczny

W poprzednim artykule opublikowanym na stronie internetowej https://nwlegal.pl/zintegrowane-plany-inwestycyjne/ została opisana część zmian ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 ze zm.) – dalej jako: „Ustawa Planistyczna” wprowadzonych ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw […]

Zintegrowane plany inwestycyjne

W dzisiejszym świecie widoczny jest znaczny wzrost ilości inwestycji budowlanych, w szczególności z branży deweloperskiej. Niejednokrotnie jednak deweloperzy, a także inni inwestorzy (w tym indywidualni) napotykają trudności, które podyktowane są m.in. zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej jako: „MPZP”). Zdarza się, że zapisy te ograniczają, a nawet uniemożliwiają wykonanie określonej inwestycji na danym terenie. Inwestor […]

Porównanie zakresu prospektu informacyjnego inwestycji deweloperskiej na gruncie tzw. nowej ustawy deweloperskiej oraz ustawy deweloperskiej z 2011 r.

Wstęp Jednym z podstawowych obowiązków przy realizacji inwestycji deweloperskich jest sporządzenie prospektu informacyjnego, którego istotą jest kompleksowe przedstawienie w ujednoliconej formie określonych informacji o deweloperze, a także o nieruchomości objętej inwestycją i jej otoczeniu. Na mocy ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (tzw. […]

Nowe rozporządzenie dotyczące warunków technicznych budynków

Wstęp 1 sierpnia 2024 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej jako: „Rozporządzenie”. Zawiera ono szereg zmian m.in. próbujących chociaż częściowo zwalczyć zjawisko tzw. „patodeweloperki”. W niniejszym artykule zostaną przedstawione wybrane zagadnienia, które w […]

Zmiany w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi na gruncie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Z dniem 30 kwietnia 2016 roku nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (dalej: „u.k.u.r.”) w zasadniczy sposób ograniczyła możliwość zbywania nieruchomości uznawanych za nieruchomości rolne. Od czasu wejścia w życie ustawodawca stopniowo zmniejsza rygory wynikające z ustawy, również poprzez doprecyzowanie jej przepisów. Takie ograniczenie zakresu zastosowania u.k.u.r. zostało dokonane m.in. na mocy ustawy z dnia 13 lipca […]

Prawa konsumenta – procesowo

Na początku bieżącego roku opublikowałem artykuł, w którym poruszyłem kwestie materialnoprawne związane z nowelizacją przepisów regulujących prawa konsumenta. Nowelizacja ta (a w zasadzie dwie nowelizacje) weszła w życie 1 stycznia 2023 r. Dla osób, które jeszcze nie czytały – link do artykułu: https://nwlegal.pl/obowiazki-przedsiebiorcy-prawa-konsumenta-nowe-przepisy/ W niniejszym artykule skupię się na przepisach procesowych, które w przeważającej większości […]

Zmiany w prawie pracy w 2023 roku. Część 1

1. Wstęp Rok 2023 będzie rokiem przełomu w prawie pracy. W nadchodzących miesiącach będziemy świadkami istotnych zmian zarówno w indywidualnym prawie pracy, jak i w zbiorowym prawie zatrudnienia. Zmian, które będą dotyczyć wielu aspektów działalności pracodawcy bez względu na skalę tej działalności. Nie lada wyzwanie czeka przede wszystkim te osoby, które zajmują się zapewnieniem zgodności […]

Nowelizacja przepisów regulujących prawa konsumenta.

W dniu 1 stycznia 2023 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy o prawach konsumenta. Obie nowelizacje są skutkiem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektyw Unii Europejskiej zwiększających poziom ochrony konsumenta. W niniejszym artykule przedstawię zmiany mające zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności zawierają umowy z konsumentami. Tacy przedsiębiorcy powinni m.in. zweryfikować […]

Zmiany w prawie pracy wynikające z dyrektyw: work-life balance i w sprawie „sygnalistów”

Okres pandemii wprowadził nie lada zamieszanie legislacyjne. Nadążanie za zmianami, przy takim tempie i rozmiarach ich wprowadzania, stanowi spore wyzwanie, szczególnie dla przedsiębiorców. Poza wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu, pracodawców czekają zmiany spowodowane implementacją dwóch dyrektyw unijnych.  2 sierpnia 2022 roku mija ostateczny termin na wdrożenie mechanizmów zapewniających realizację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady […]

Strony postępowania o wydanie pozwolenia na budowę

Kto jest stroną postępowania budowlanego? Art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane jasno określa, kto może być stroną postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, a są to: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.  W tym sensie art. 28 ust. 2 Prawa budowlanego stanowi […]