stosowanie klauzul niedozwolonych

Wzorce umowne (wzory umów, regulaminy) są coraz powszechniej stosowane przez przedsiębiorców. Trzeba jednak należycie zadbać o to, by zostały skutecznie wprowadzone i wiązały kontrahentów. Gdy są one adresowane do konsumentów, to powinny spełniać dodatkowe wymogi. Wzorce powinny być napisane w sposób prosty i zrozumiały, a także nie zawierać klauzul niedozwolonych (abuzywnych). To niełatwe zadanie wymaga z jednej strony ważenia interesów obu stron, a z drugiej strony wiedzy, jakie postanowienia mogą być uznane za niedozwolone.

Na przestrzeni lat wielokrotnie opracowywaliśmy wzorce umów i regulaminów, które do tej pory nie zostały skutecznie zakwestionowane przez sądy lub przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niemniej trzeba podkreślić, że rozumienie klauzul abuzywnych ulega zmianom, więc niejednokrotnie nie ma 100% pewności co do wprowadzanych rozwiązań, ale to doświadczenie podpowiada, jakie rozwiązania są mniej lub bardziej narażone na ich zakwestionowanie. 

Proponujemy:

  • opracowanie wzorców umownych – umów, regulaminów, ogólnych warunków umów (wykonywaliśmy kompletne rozwiązania dla deweloperów, ale także na potrzeby ogólnopolskiej sieci pośrednictw nieruchomości, na potrzeby wynajmujących w dużych obiektach jak biurowce i galerie handlowe),
  • weryfikację stosowanych dotychczas wzorców umownych (dotyczy to umów różnego rodzaju), regulaminów i ogólnych warunków umów, świadczenia usług,
  • reprezentację w postępowaniach kontrolnych oraz w postępowaniach z powodu zarzucanego naruszenia przez Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie (prowadziliśmy z powodzeniem wiele takich postępowań, w których doprowadziliśmy do uchylenia lub znacznego zmniejszenia nakładanych sankcji pieniężnych, jak np. w wypadku dewelopera postępowaniu z odwołania od decyzji Prezesa UOKIK, nakładającej karę pieniężną za stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, zakończonej uchyleniem w całości zaskarżonej decyzji).

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować