RODO, AML, CRBR (compliance)

Nie tylko stale przybywa obowiązków ciążących na przedsiębiorcach, określanych literowymi skrótami, ale przede wszystkim obejmują one coraz większy zakres firm. Mimo, że rośnie w tym zakresie świadomość przedsiębiorców, to niejednokrotnie nie są oni w stanie samodzielnie podołać tym obowiązkom. Dlatego dbamy u wielu naszych klientów o to, by prowadzili działalność zgodnie z przepisami i oferujemy te usługi także innym przedsiębiorcom. Nasze usługi obejmują m.in.:

  • audyty w zakresie przetwarzania danych osobowych, opracowanie dokumentacji w zakresie wykonania obowiązku, rozliczalności, włącznie z procedurami wdrażania zasad postępowania, ich stosowania oraz reagowania na naruszenia, a na końcu pomagamy we wdrożeniu rozwiązań,
  • weryfikację (opiniowanie) zgodności stosowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami (jak np. regulaminów i procedur), czy też organizacji wydarzeń lub akcji marketingowych w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • szkolenia z poszczególnych rodzajów obowiązków dedykowane branży, w której działa Klient, jak z zakresu ochrony danych osobowych, przestrzegania przepisów zapobiegających praniu pieniędzy, ustalania beneficjentów rzeczywistych (nasi prawnicy szkolili m.in. adwokatów Izby Krakowskiej w zakresie stosowania przepisów ustawy AML, kadrę menedżerską przedsiębiorstw w zakresie obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych, kadrę holdingu spółek komunalnych w zakresie stosowania przepisów o beneficjencie rzeczywistym i CRBR),
  • opracowanie kompletnych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych i pomoc w ich wdrożeniu (np. w ogólnopolskiej sieci pośrednictw nieruchomości, w firmie produkującej materiały budowlane, w szkole językowej),
  • przygotowanie umów dotyczących przetwarzania danych osobowych z kontrahentami; opracowanie odpowiedzi na żądania i wnioski osób, których dane osobowe są przetwarzane,
  • opracowanie rozwiązań zapewniających przestrzeganie przepisów RODO, AML we wzorcach umów, przy zawieraniu umów na odległość,
  • opracowanie wewnętrznych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym procedur whistleblowing, a także wdrożenie mechanizmów KYC („know your customer”),
  • przygotowanie polityki bezpieczeństwa stron www oraz plików cookies, a także procesów wdrożenia rozwiązań IT (np. na potrzeby kliniki okulistycznej),
  • reprezentację przedsiębiorców w postępowaniach kontrolnych oraz w postępowaniach wywołanych incydentami naruszenia danych osobowych (występowaliśmy z powodzeniem przed PUODO m.in. w postępowaniach dotyczących „wykradzenia danych osobowych”, zarzutów nieprawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych), 
  • pomoc w ustaleniu beneficjentów rzeczywistych w spółkach, a następnie w zgłoszeniu ich do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (mamy na swoim koncie wiele skutecznych rejestracji beneficjentów rzeczywistych w CRBR).

 

Świadomość obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych jest stosunkowo największa, ale obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) obejmują coraz większą grupę przedsiębiorców, nie tylko tych działających w sektorze finansowym i nie są już tak bardzo „popularne”. Obowiązki wynikające z ustawy AML muszą spełniać m.in. pośrednicy w obrocie nieruchomościami, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, ale także każdy przedsiębiorca, który przyjmuje wpłaty gotówkowe przekraczające kwotę 15.000 euro. 

Pojęcie „beneficjent rzeczywisty” także wywodzi się z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Beneficjenci rzeczywiści spółek podlegają obowiązkowej rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”). Niemniej ustawowa definicja jest niejednoznaczna i powoduje wiele wątpliwości praktycznych, w szczególności w przypadku skomplikowanej struktury własnościowej.

Przy realizacji wielu innych obowiązków ciążących na przedsiębiorcach (np. w dotyczących Krajowego Rejestru Sądowego, w zakresie ochrony środowiska (BDO), wykonywania obowiązku informacyjnego w składanych oświadczeniach woli, na stronach internetowych, obowiązków zgłaszana danych do ewidencji gruntów, budynków, lokali, czy tez do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) pomagamy w ramach innych naszych specjalizacji.

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować