prawo pracy

To kolejny obszar, w którym dysponujemy wieloletnimi i bardzo szerokimi doświadczeniami. Od początku naszej działalności był to jeden z ważniejszych filarów świadczonych usług, a klientami byli w głównej mierze pracodawcy, zatrudniający od kilkudziesięciu do kilku tysięcy osób. Ci najwięksi pracodawcy, to ogólnopolskie sieci handlowe i wielozakładowe firmy produkcyjne. Wieloletnie doświadczenia pozwoliły nam poznać organizację pracy i problemy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi zarówno wielkich korporacji, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Zrealizowane projekty obejmują:

 • opracowanie łącznie około kilkudziesięciu regulaminów pracy i wynagradzania,
 • pomoc przy tworzeniu, opracowanie oraz weryfikacja pod kątem zgodności z przepisami prawa wielu innych regulaminów i niestandardowych aktów prawa wewnętrznego (m.in. dotyczących zakładowych funduszów świadczeń socjalnych, kas zapomogowo-pożyczkowych, rad pracowniczych i europejskich rad zakładowych, polityk antymobbingowych i regulacji antydyskryminacyjnych),
 • udział w opracowaniu i zmianach zbiorowych układów pracy,
 • pomoc prawną przy zwolnieniach grupowych,
 • pomoc w tworzeniu nowych i weryfikacji istniejących programów outplacementowych we współpracy z właściwymi działami HR lub konsultantami z branży HR, 
 • opiniowanie systemów premiowania i wynagradzania pracowników oraz systemów ocen okresowych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa,
 • pomoc prawną w sprawach indywidualnych (m.in. przypadki mobbingu i dyskryminacji, ustanie i modyfikacja stosunków pracy, naruszenia zakazu konkurencji, ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, zatrudnianie cudzoziemców),
 • opracowywanie wzorców i opiniowanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, o wspólnej odpowiedzialności za mienie powierzone, klauzul o zachowaniu tajemnicy, kontraktów menedżerskich etc.,
 • reprezentację w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy (roszczenia pracownicze związane z rozwiązaniem stosunku pracy, sprawy dotyczących mobbingu i dyskryminacji, sprawy naruszenia zakazu konkurencji),
 • pomoc prawna oraz reprezentacja pracodawców w postępowaniach związanych z kontrolami przestrzegania prawa pracy (zatrudnianie cudzoziemców, przestrzeganie bhp),
 • interwencje kryzysowe związane z wypadkami przy pracy oraz reprezentacja pracodawców w postępowaniach karnych i cywilnych będących następstwem wypadków przy pracy (w tym ciężkie lub śmiertelne wypadki na placach budów oraz na liniach produkcyjnych),
 • pomoc prawna w negocjacjach ze związkami zawodowymi, w sytuacjach grożących powstaniem sporu zbiorowego lub po wejściu w spór zbiorowy (m.in. w przedsiębiorstwie zatrudniającym około tysiąca pracowników),
 • audyty prawne przestrzegania przepisów prawa pracy (np. wykonanie kompletnego audytu prawnego z zakresu przestrzegania przepisów prawa pracy przez przedsiębiorstwo zatrudniające powyżej 2000 osób, a także audyty wybranych obszarów – np. dokumentacji pracowniczej lub wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy),
 • liczne dedykowane szkolenia dla kadry zarządzającej oraz kadry średnio szczebla na temat obowiązków pracodawców, uprawnień związków zawodowych i inspekcji etc. (np. cykl szkoleń dla ogólnopolskiej sieci hipermarketów z zakresu obowiązków pracodawców i uprawnień pracowników).

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować