spółki

Większość naszych klientów prowadzi działalność w formie spółek prawa handlowego i dla wielu z nich świadczymy usługi związane z ich obsługą. Poza tym zajmujemy się obsługą inwestycji kapitałowych, w których przedmiotem transakcji są udziały, akcje oraz przedsiębiorstwa lub ich zorganizowane części. Poniżej wymieniamy przykładowe i wyłącznie takie usługi, w świadczeniu których mamy doświadczenie:

 • zakładanie (od opracowania statutów/umów przez skompletowanie dokumentacji po rejestrację) i likwidacja spółek (od otwarcia do zamknięcia likwidacji), w tym także w systemie S24,
 • zmiany umów/statutów spółek, 
 • opracowanie dokumentacji organizacyjnej (regulaminy zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników),
 • umarzanie udziałów, obniżanie lub podwyższanie kapitału zakładowego, dopłaty lub pożyczki wspólników,
 • przekształcenie (zmiana) formy prawnej spółki,
 • reprezentacja na zgromadzeniach wspólników/akcjonariuszy,
 • reprezentacja przed sądem rejestrowym we wszelkich sprawach rejestrowych,
 • wstąpienie spadkobierców w miejsce zmarłego wspólnika spółki osobowej.
 • zaskarżanie uchwał wspólników/akcjonariuszy,
 • wykonywanie praw wspólników mniejszościowych,
 • działanie na szkodę spółki (przez członków zarządu, rad nadzorczych, prokurentów lub wspólników) – sprawy cywilne oraz sprawy karne,
 • zakazy działalności konkurencyjnej,
 • postępowania o wyłączenie wspólnika, prawo kontroli, rozwiązanie spółki.
 • audyty spółek,
 • obsługa procesów łączenia lub podziału spółek,
 • transakcje zakup udziałów/akcji,
 • umowy między wspólnikami/akcjonariuszami, umowy inwestycyjne,
 • reprezentacja przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach wymagających uzyskania zezwolenia/zgody.

NWN na torze

Mijający tydzień upłynął nam szybko, żeby nie powiedzieć błyskawicznie 🙂 Aby odreagować